Kullanımlar ve Doyumlar Yaklaşımı ile Second Life Yaşam Dünyası Örneği

Gülcan Işık, İrfan Cirit

Öz


Yeni iletişim teknolojilerinin hayatımızda daha çok yer almasıyla birlikte, hayata bakış açımız, düşüncelerimiz, duygularımız ve davranışlarımız ve tutumlarımız da değişmeye başlamıştır. Sosyal medya kullanımının yaygınlığı, görünürlüğü artırmış ve bireylerin birbirlerinden daha çok etkilenmelerine sebep olmuştur. Gerçek hayatta kullanılan ve doyum sağlayan imgeler, artık sosyal medyada oynanan birtakım oyunların içerisinde belirmektedir. Bireyler ağ içerisinde bu oyunlarla ilgilendikçe, çeşitli ihtiyaçlarını karşılamaya ve birtakım doyumlar sağlamaya başlamışlardır. Bu doyumların davranışa dönüşmesiyle birlikte, sanal ortamdaki tutumlar ile gerçek hayattaki tutumlar iç içe geçerek birbirini etkilemeye başlamıştır. Bu durum kimi zaman, mutluluğa kimi zaman mutsuzluğa sebep olabilmektedir. Bu bağlamda, son dönemde popülerliği devamlı artan Second Life (SL) oyunu ele alınmıştır. Sanal dünya içerisindeki sanal bedenlere sahip olan gerçek bireylerin, gerçek hayatta neler yaptıkları, burada neler yaptıkları, gerçek hayatta nasıl zaman geçirdikleri, oyunu nasıl oynadıkları ve hangi doyumları sağladıkları kullanımlar ve doyumlar yaklaşımıyla incelenmektedir. Genel tarama modeline göre gerçekleştirilen bu araştırmada 114 kişiden elde edilen veriler kullanılmıştır. SL kullanıcılarının kullanımlar ve doyumlar yaklaşımına göre karşıladıkları ihtiyaçlar ile SL kullanımları arasında anlamlı ilişkiler bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Gerçeklik, Sanal Yaşam, Sanal Gerçeklik, Second Life


Tam Metin:

PDF

Referanslar


Akarsu, B. (1984). Felsefe Terimleri Sözlüğü. Ankara: Savaş Yayınları.

Baudrillard, J. (2010). Nesneler Sistemi, çev. Oğuz Adanır-Aslı Karamollaoğlu. İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi.

Baudrillard, J. (1998). Simülakrlar ve Simülasyon, Çev.:Oğuz Adanır. İzmir: Dokuz Eylül Yayınları.

Bazin, A. (1996). Estetikçilik, Gerçekçilik ve Gerçek", Çağdaş Sinemanın Sorunları, Çev: Nijat ÖZÖN. İstanbul: Bilgi Yayınları.

Book, B. (2006, 10). 4 14, 2020 tarihinde “Moving Beyond The Game: Social Virtual Worlds”.State of Play 2 Conference, Cultures of Play Panel,: http://www.virtualworldsreview.com/info/contact.shtml adresinden alındı

Bünyamin Ayhan, Ş. B. (2009, Kış,Sayı 48 ). Kırgızistan’da Üniversite Gençliği ve İnternet: Bir Kullanımlar ve Doyumlar Araştırması,. bilig , s. 13-40.

Connell, R. W., & Wood, J. (2005, March Volume 20). The Global Connections of Intellectual Workers. International Sociology, Journal of the International Sociological Association, Sage Publications , s. 5-25.

Defleur, M. L., & Dennis, E. E. (2002). Understanding Mass Communication: A Liberal Arts. Perspective. USA: Houghton Mifflin College Div.

Fiske, J. (1990). Introduction to Communication Studies. Second Edition. London: Routledge.

Gombrich, E. H. (2015). İmge ve Göz, (Çev. Kemal Atakay). İstanbul: YKY.

Göktaş, Z. (2006). Televizyon Haberlerinde Duygusallaştırma ya da Duygu Ötesi Toplum Yaratma (Show TV- Kanal D- ATV Örneği),. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi . Kayseri: Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Üniversitesi.

Harrison, R. (2009, 1 14). Excavating Second Life Cyber Archaeologies Heritage and Virtual Communities. Journal of Material Culture , s. 75-106.

Harvey, D. (1997). Postmodernliğin Durumu Çev.:Sungur Savran. İstanbul: Metis.

Jensen, E. K., & Rosengren, K. (2007). Five traditions in Search of the Auidence, D McQuail, P Golding, Els de Bens (eds), Cummincation Theory & Research. Great Britain, pp. 53-70: Sage Publications.

Kara, U. Y. (2014). Kimlik Oyunu, Video Oyunları, Yeni Medya ve Kimlik. İstanbul: İletişim Yayıncılık.

Karaduman, S. (2007, Ocak). Medyatik Gerçeklikte Kimlik Temsilleri: Televizyon Haberleriin Aktörleri Üzerine Düşünceler. Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergiai .

Katz, E., Blumler, J. G., & Gurevitch, B. (1974). Uses and Gratifications Research. Public Opinion Quarterly 37 (4):509-523.

Küçükkurt, M., Hazar, M. Ç., Çetin, M., & Topbaş, H. (2009). Kullanımlar ve Doyumlar Yaklaşımı Perspektifinden Üniversite Öğrencilerinin Medyaya Bakışı. Selçuk İletişim Dergisi, 6ncı cilt, Sayı 1.

McLuhan, M. (2001). Global Köy, (Çev.Bahar Öcal Düzgören),. İstanbul: Scala Yayıncılık.

Mcquail, D., & Windahl, S. (1997). Kitle İletişim Modelleri. Çev. Konca Yumlu. Ankara: İmge Kitapevi.

Moon, J. M. (2007). “The New Way Sofcorporate Communication In VirtualEnvironments: Case studies Of Second Life”,. Master Thessis . California.: The Faculty of The Graduate School University Of Southern.

S, M. D. (1993). İletişim Modelleri, Mehmet Küçükkurt (çev). Ankara: İmaj Yayınları.

Severin, W. J., & Tankard, J. W. (1984). Communication Theories: Origins, Methods and Uses. New York: Hastings House Publishers.

Shields, R. (2003). The Virtual. Londra: Routhledge.

Stone, A. R. (1995). The War of Desire and Technology At the Close of Mechanical Age. Cambridge: MIT.

Timisi, N. (2005). İnternet, Toplum, Kültür. Ankara: Epos Yayınları.

Timisi, N. (2003). Yeni İletişim Teknolojileri ve Demokrasi. Ankara: Dost Kitabevi.

Türk, M. S. (2014). Algı Yönetimi ve İletişim: Algının Ötesinde Bir Gerçeklik Var mıdır?, Bilal KARABULUT (Ed.), Algı Yönetimi. İstanbul: Alfa.

Uçak, N. Ö., & Al, U. (2000, 14,3). İnternette Bilgi Arama Davranışları. Türk Kütüphaneciliği , s. 317-331.

White, B. A. (2008). Second Life: A Guide To Your Virtual World (Paperback), USA:Que Publishing,. 5 25, 2020 tarihinde http://www.amazon.com/Second-Life-Guide-VirtualWorld/dp/0321501667/ref=pd_rhf_shvl_7 adresinden alındı


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.