Dijitalleşen Dünyada Tüketim Kültürünün Teknolojiyle Var Olan İlişkisine Yönelik Farklı Bir Bakış: Huawei P Smart Reklam Filminin Göstergebilimsel Çözümlenmesi

Mustafa Öcal

Öz


İnternet ve beraberinde getirdiği yeniliklerin hayatımıza girmesiyle dönüşüme uğrayan toplumsal yapıda teknoloji ve dijitalleşme süreçlerinin etkisi gün geçtikçe artmıştır. İletişim sürecinde yaşanan dönüşüm göz önüne alındığında bu makalede, Huawei markasının “Seninle Aynı Modda” başlığını taşıyan reklam filmi, göstergebilimsel analiz yöntemi temel alınarak çözümlenmiştir. Elde edilen veriler ise betimsel yol kullanılarak sunulmuştur.  Film, Şubat 2019 yılında yayınlamış ve 46 görüntü kesiti planlanarak hazırlanmıştır. Çalışmanın amacını görsel ve sözsel unsurların analiziyle gençlerin teknolojik gelişmeler çerçevesinde gündelik deneyimlerinde yaşanan değişimlerin incelenmesi oluşturmaktadır. Aynı zamanda filmde gösteren-gösterilen ilişkisi ve düzanlam/yananlam bağıntısı ortaya çıkarılmak istenmiştir. Ele alınan film, markanın Türkiye’de çektiği ilk reklam filmi olması, karakterlerin tamamının gençlerden seçilmesi ve geleneksel pratiklerin kabuk değiştirmesiyle tüketim alışkanlıklarının dijital platformlarda sergilenmesi anlamında önem arz etmektedir. Araştırma sonucunda teknoloji tüketiminin gençlerin alışkanlıkları üzerinde bıraktığı etki, sanal gerçeklik etrafında oluşturulan izlenim, uzağı yakın etme ilişkisi çerçevesinde meydana getirilen arkadaşlık bağı, genel anlamda gösteren/gösterilen unsurlar şeklinde betimlenmiştir. Yananlam olarak işaret edilenler ise geleneksel haberleşme yollarının önemini kaybettiği ya da dijital süreçler bağlamında farklılaştığı algısından hareketle gençlerin yeni iletişim araçlarına uyum sağlamaları gerektiği düşüncesi ile filmin Türkiye’nin çeşitli tarihi ve doğal güzelliklerine atıfta bulunularak çekilmesi yerel unsurların küresel değerlerle bir araya getirilmesi durumu gözler önüne serilmiştir.      

Anahtar Kelimeler: Küreselleşme, Tüketim Kültürü, Gençlerin Tüketim Alışkanlıkları.               

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Aksoy, A. D. (2014). Tüketimin Dijitalleşmesi. M. Babaoğul, A. Şener ve E. B. Buğday (Yay. haz.), Tüketici Yazıları IV içinde (s. 46-64). Ankara: Eryılmaz Ofset Matbaacılık.

Akyazı, A. (2019). İletişimde Dijitalleşme ve Yeni Nesil Habercilik. İstanbul: Kriter Yayınevi.

Barthes, R. (1999). Göstergebilimsel Serüven. (M. Rifat, S. Rifat, Çev.) İstanbul: Kaf Yayıncılık.

Baudrillard, J. (2008). Tüketim Toplumu. (H. Deliceçaylı ve F. Keskin, Çev.) İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

Erkman-A., F. (2005). Göstergebilime Giriş, İstanbul: Multilingual.

Ertike, A. S. (2009). Reklam (Temel Kavramlar, Teknik Bilgiler, Örnekler). Ankara: Detay Yayıncılık.

Featherstone, M. (2005). Postmodernizm ve Tüketim Kültürü, (M. Küçük, Çev.) İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

Fisk, J. (2014). İletişim Çalışmalarına Giriş. (S. İrvan, Çev.) İstanbul: Pharmakon Yayınevi.

Gottdiener, M. (2005). Postmodern Göstergeler. (E. Cengiz, H. Gür ve A. Nur, Çev.) Ankara: İmge Kitabevi Yayınları.

İşman, A ve Buluş, B. (2018). Yeni Medya ve Geleneksel Medya Bağlamında Yakınsama (Convergance) Kültür Oluşumu. A. Z. Özgür, A. İşman (Yay. haz.), İletişim Çalışmaları içinde (s. 62-72). Sakarya Üniversitesi Yayınları.

Miller, G. (2012). Tüketimin Evrimi (Cinsiyet, Statü ve Tüketim), (G. Vardar, Çev.) İstanbul: Alfa Bilim Yayıncılık.

Odabaşı, Y. (2019). Tüketim Kültürü: Yetinen Toplumdan Üreten Topluma. İstanbul: Aura Yayıncılık.

Özdemir, Ş ve Yaman, F. (2015). Türkiye’de Reklam Ahlakı Sorunlar ve Çözüm Önerileri. İstanbul: İlke Yayınları.

Parsa, S. ve A. S. Parsa. (2012). Göstergebilim Çözümlemeleri. İzmir: Ege Üniversitesi Yayınları.

Saussure, F. (1998). Genel Dilbilim Dersleri. (B. Vardar, Çev.) İstanbul: Multilingual.

İnternet Kaynakları

Aktuğlu, I., K. (2006). Tüketicinin Bilgilendirilmesi Sürecinde Reklam Etiği. Küresel İletişi Dergisi, Sayı 2, 1-19. Erişim adresi: https://globalmediajournaltr.yeditepe.e du.tr/sites/default/files/06_isil_karpat_aktuglu.pdf

Arslan, E. (2014). Türkiye’de Reklam Sloganlarının Gündelik Dil Pratikleri Üzerindeki Etkisinin Değerlendirilmesi: Ege Üniversitesi Öğrencilerine Yönelik Bir Araştırma. Marmara İletişim Dergisi, Sayı 21, 57-72. doi: https://10.17829/midr. 20142110298

Batı, U. (2010). Hedef Kitle Davranışını Etkileyen Bir Unsur Olarak Reklamlarda Müzik Kullanımı Konusundaki Yazının İncelenmesi. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, Cilt 7, Sayı 2. 778-808. Erişim adresi: https://core.ac.uk/download/pdf/2680723 89.pdf

Bayhan, V. (2011). Tüketim Toplumunda Bireyin Ontolojik Mottosu: “Tüketiyorum Öyleyse Varım”. Sosyoloji Konferansları Dergisi, Sayı. 43, 221-248. Erişim adresi: https://cdn.istanbul.edu.tr/file/1CD58DF90A/C91D796DE2494E93ADB75C4B4E10DF22?doi=

Dijital. (t.y.). Türk Dil Kurumu Güncel Sözlük İçinde. Erişim adresi: https:// sozluk .gov.tr/

Engin, H., B. (2016). Markalaşma Kavramı Çerçevesinde Marka Ederi. Marmara Üniversitesi Öneri Dergisi, Cilt 12, Sayı 46, s. 277- 294, Erişim adresi: Doi: 10.14783/od.v12i46.1000010015

Karataş, Z. (2017). Sosyal Bilim Araştırmalarında Paradigma Değişimi: Nitel Yaklaşımın Yükselişi. Türkiye Sosyal Hizmet Araştırmaları Dergisi, cilt 1, Sayı 1, 67-88. Erişim adresi: http://aves.erdogan.edu.tr/YayinGoster.aspx?ID=1822&N O=29

Medin, B. (2018). Dijital Kültür, Dijital Yerliler ve Günümüzdeki Yeni Film Seyir Deneyimleri. Erciyes İletişim Dergisi Akademia, Cilt 5, Sayı 3, 142-158. Erişim adresi: http://static.dergipark.org.tr:8080/article download/2a8b/9041/dac3/ 5a72ee0f15784.pdf?

Mengü, M. M. (2006). Reklam Sloganları ve Tüketici Zihni. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, Sayı 25, 109-121. Erişim adresi: https://dergipark.org.tr/en/ download/article-file/212246

Nar, M. Ş. (2015). Küreselleşmenin Tüketim Kültürü Üzerindeki Etkisi: Teknoloji Tüketimi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi cilt 8, sayı 37, 941-954. Erişim adresi: http://sosyalarastirmalar.Com/cilt8/sayi37pdf/6isletmeiktisatkamuilet isim/narsukrumehmet.pdf

Tüketim. (t.y.). Türk Dil Kurumu Güncel Sözlük içinde. Erişim adresi: https://sozluk. gov.tr/

Yazıcı, F. (2019). Dijimodern Çağda Yalnızlaşan Birey Eleştirisi: Lipton Reklam Filmi Üzerine Bir İnceleme. Erciyes İletişim Dergisi, 6 (2), 863-880. doi: https://doi.org/ 10.17680/erciyesiletisim.572321

https://www.youtube.com/watch?v=1TlGAzPN480 Erişim: 3 Haziran 2020.


Refback'ler