Gönderiler

Çevrimiçi Gönderi

Kastamonu İletişim Araştırmaları Dergisi için bir kullanıcı kaydınız var mı?
Girişe Gidiniz

Kullanıcı Adı / Şifresine ihtiyacınız mı var?
Kayıt Sayfasına Gidiniz

Site aracılığı ile gönderi yapmak ve süreci izlemek için bir kullanıcı kaydı yaptırmanız gerekmektedir.

 

Yazar Rehberi

YAZIM KURALLARI

  • Makalelerde şu sıranın takip edilmesi uygun olacaktır: Başlık, Öz, Anahtar Kelimeler, Yabancı Dildeki Başlık, Abstract, Keywords, Giriş, Ana Metin, Sonuç, (varsa Genişletilmiş Özet veya Extended Abstract) ve Kaynakça.


  •  Makalelerin, kaynakça ile birlikte 4000-7000 sözcük aralığında olması, makale dışındaki çalışmaların ise 2000 kelimeyi geçmemesi tavsiye edilir.


  • Makalelerin Türkçe ve İngilizce özleri (Türkçe ve İngilizce özetler 300'er kelimeyi aşmayacak biçimde) yazıyla birlikte gönderilmelidir. Özlere Türkçe ve İngilizce anahtar kelimeler eklenmelidir. Eğer makalenin Türkçe veya İngilizce genişletilmiş özeti (extended abstract) var ise 500-1500 kelime arasında olması tavsiye edilir.


1. Notlar ve referanslar ayrılmalıdır. Notlar metin içinde numaralandırılmalı ve “dipnot” şeklinde verilmelidir. Referanslar ise, APA sistemine göre düzenlenmelidir.
 
2. Başlıkların düzenlenmesi: 
Ana başlık ilk harfleri büyük, 14 punto ve bold,  
GirişÖzAbstract, Sonuç ve Kaynakça baş harfleri büyük, sola yaslı, on iki punto, bold, 
Başlıklarbaş harfleri büyük, sola yaslı, 12 punto, bold,
Alt başlıklar, baş harfleri büyük, italik, paragrafa hizalı, 12 punto, bold.
 
3. Yazılar, Microsoft Word programında yazılmalı ve sayfa ölçüleri aşağıdaki gibi düzenlenmelidir:
Kağıt Boyutu:  A4 Dikey
Üst Kenar Boşluk: 4 cm
Alt Kenar Boşluk: 3 cm
Sol Kenar Boşluk: 3 cm
Sağ Kenar Boşluk: 3 cm
Paragraf Başı: 1 cm
Blok Alıntı: Sol 1 cm
Yazı Tipi: Times New Roman
Yazı Tipi Stili: Normal
Ana Metin Boyutu: 12 punto
Blok Alıntı:10 punto
Dipnot Metin Boyutu: 9 punto
Tablo İçi Bilgiler: 10 punto
Paragraf Aralığı: 6 nk
Satır Aralığı: Tek (1)

KAYNAK GÖSTERME İLKELERİ
Kaynakçada, sadece yazıda gönderme yapılan kaynaklara yer verilmeli ve yazar soyadına göre alfabetik sıralama izlenmelidir.

Metin İçi Kaynak Gösterimi
Yapılan çalışmalarda, başkalarının düşünceleri alıntı ya da gönderme şeklinde verilmelidir.

Kısa alıntılar tırnak işareti içinde gösterilmelidir. 4 satırdan uzun alıntılar ise ayrı bir paragraf olarak 1 cm içeriden blok halinde, 10 punto ile yazılmalıdır.
Bu durumda tırnak işareti kullanılmamalıdır.

Göndermelerde yazar soyadı, yayın tarihi ve sayfa numarası bilgileri parantez içinde aktarılmalıdır.

Tek ve iki yazarlı yayınlarda her iki yazarın soyadına da parantez içinde yer verilmelidir.

İkiden fazla yazarı olan yayınlarda gönderme yapılırken sadece birinci yazarın soyadı verilir, diğer yazarlar için “ve diğerleri” ifadesi kullanılmalıdır. 

Tüzel kişiler tarafından yazılmış yayınlarda tüzel kişi adı çok uzunsa veya kısaltılmış biçimi çok biliniyorsa ilk göndermeden sonra kısaltma yoluna gidilebilir. Kısaltma kullanılmasına karar verilirse ilk göndermede kurum adının açık hali yazılmalı ve yanında köşeli parantez içinde kısaltması verilmelidir.

Bir yazarın aynı tarihte yayınlanmış birden fazla yayınından yararlanılmışsa, yayınları birbirinden ayırmak için sırasıyla “a,b,c,...” ibareleri kullanılmalı ve bu kullanım gerek metin içinde kaynak gösterme sırasında gerekse kaynakça bölümünde yer almalıdır.

Gönderme Örnekleri
Tek yazarlı kitaplar ve makaleler:

Metin içindeki yollamada (kitap):

(McQuail, 1987: 55).

-Aynı yazarın, aynı yıl birden fazla eserine yollama yapılması durumunda:
(McQuail, 1987a: 55; 1987b: 40).

-Alıntı yapılan yazarın başka bir yazardan alıntı yapmış olması durumunda: 
(Aktaran: McQuail, 1987a: 55).

Kaynakçada:
McQuail, Denis, (1987). Mass Communication Theory: An Introduction, Beverly Hills, CA: Sage Pulication Inc.

Cavit, Binbaşıoğlu, (1988a). Genel Öğretim Yöntemleri, Ankara: Binbaşıoğlu Yayınevi. 
Cavit, Binbaşıoğlu, (1988b). “Ödevlerin Öğrenmeye Etkisi”, Eğitim, 65, 362-369.

 Metin içindeki yollamada (makale): 
(Varis,1984: 32).

Kaynakçada: 
Varis, Tapio, (1984). “International Flow of TV Programmes”,  Journal of Communication, 34(1), s.143-152.

 İki yazarlı kitaplar ve makaleler:

Metin içindeki yollamada (kitap):
(Perelman ve Olbrechts, 1971: 10).

Kaynakçada:
Perelman, C. ve Olbrechts-Tyteca, L., (1971). The New Rhetoric, Notre Dame: University of Notre Dame Press.
Metin içindeki yollamada (makale): 
(Mc Combs ve Shaw, 1998: 108).

Kaynakçada:
McCombs, M. E. ve Shaw D. L., (1972). “The Agenda-Setting Function of Mass Media”The Public Opinion Quarterly, 36, (2), s.176-187.

İkiden çok yazarlı kitaplar ve makaleler:

Metin içindeki yollamada (kitap):
(Lazarsfeld vd., 1996: 45).

Kaynakçada:
Lazarsfeld, P. F., Berolson, B. ve Gaudet, H., (1944). The People Choice, London: Colombia University Press.

Derleme yayınlar içinde yer alan makaleler:

Metin içindeki yollamada:
(Schramm, 1994: 53).

Kaynakçada:
Schramm, Wilbur, (1992). “Haberleşme Nasıl İşler”, Ünsal Oskay (der.), Kitle Haberleşme Teorilerine Giriş, İstanbul: Derya Yayınları, s.95-134.
Kurum yayınları:

Metin içindeki yollamada:

(DPT, 1989: 145).

Kaynakçada:
DPT, (1989).  Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planı, 1990-1994, Ankara. 

Yazarı Olmayan Kitap:
Metin içindeki yollamada:
Kitap Adı Kısaysa:
(Kütüphaneciliğe Giriş, 1987).
Kitap Adı Uzunsa:
(Sanal…, 1995: 70).
Kaynakçada:
Kütüphaneciliğe Giriş, (1987). Ankara: Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Yayınları.

Görüşme:
Metin içindeki yollamada:
(O. Koloğlu ile kişisel iletişim, 13 Mart 2007).
Kaynakçada:
Orhan Koloğlu ile 13 Mart 2007 tarihinde gerçekleştirilen kişisel iletişim. 

Elektronik Kaynak 
Metin içindeki yollamada:
(Çubukçu, 2009).
Kaynakçada:
Çubukçu, Mete, (2009).  “Bu Kimin Zaferi?”, http://arsiv.ntvmsnbc.com/news/473346.asp.  Erişim Tarihi:15.06.2010.

Yazarı Olmayan Elektronik Kaynak
 Metin içindeki yollamada:
(Dışişleri Bakanlığı, 2010).

Kaynakçada:
Dışişleri Bakanlığı (2010), http://www.mfa.gov.tr/default.tr.mfa.  Erişim Tarihi:16.06.2010.
Tüm web site
www.iletisim.kastamonu.edu.tr

Kişisel web sayfaları
Landis, Barbara, (1996). Carlisle Indian Industrial School History, http://home.epix.net/~landis/histry.html, Erişim Tarihi: 20 Ekim 2001.

Gazete ya da Aktüel Dergilerde Yer Alan Yazılar
Metin içindeki yollamada: 
(Nadi, 1950).  
Kaynakçada: 
Nadi, Yunus, (1950). “Kuvvetin Sırrı”,  Cumhuriyet, 9 Temmuz. 

Gazete ya da Aktüel Dergilerde Yer Alan İsimsiz Yazılar
Metin içindeki yollamada: 
(Cumhuriyet, 7 Mayıs 1924). 

Kaynakçada: 
Cumhuriyet, 7 Mayıs 1924. 
Metin içerisinde aynı gazetelerin farklı kopyalarına atıf yapılmışsa: 
Cumhuriyet, 1950-1960, Hürriyet, 1948-1960. 

Belgeler
Metin içindeki yollamada: 
(Ticaret Bakanlığı, Karar Sayısı, 21/48/26). 
Kaynakçada:
Ticaret Bakanlığı, Muamelat Umum Müdürlüğü Kararları, Erişim: T.C. Başbakanlık Arşivi.

 

Başvuru Kontrol Listesi

Başvuru sürecünde yazarlar başvurularının aşağıdaki listedeki tüm maddelere uyduğunu kontrol etmelidirler, bu rehbere uymayan başvurular yazarlara geri döndürülecektir.

  1. Gönderilen yazı daha önceden yayınlanmamış ve yayımlanmak üzere herhangi bir dergiye değerlendirilmek üzere sunulmamıştır (Yazar Rehberi'nde detaylı açıklama verilmiştir).
  2. Gönderi dosyası OpenOffice, Microsoft Word, RTF veya WordPerfect dokümanı dosyası biçimindedir.
  3. Burada mevcut başvurular için URL'ler sağlanmıştır.
  4. Metin tek satırlı, 12 punto, altı çizilme yerine italik olarak vurgulanmış (geçerli URL adresleri ile) ve tüm şekil, resim ve tablolar sayfa sonu yerien metin içinde uygun noktalara yerleştirilmiştir. Baskı için, resimlerin kaliteli kopyalarını ek dosya olarak gönderiniz. Gönderilen dosyanın boyutu çok fazla olur ise, sistem almayabilir. Böyle durumlarda yazıyı bölüp, diğer bölümleri ek dosya olarak tek, tek gönderebilirsiniz.
  5. Buraya eklenen sitil ve bibliyografk gereksinimler Dergi Hakkında kısmındaki Yazar Rehberi'nden görülebilir.
  6. Yardım sayfasındaki önerilere tam olarak uyunuz.
 

Gizlilik Beyanı

Bu dergi sitesindeki isimler ve elektronik posta adresleri bu derginin belirtilen amaçları doğrultusunda kullanılacaktır. Diğer amaçlar veya başka bir bölüm için kullanılmayacaktır.